WHAT ABOUT THE BLACK BOX?

DE BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION (BRA) ONTDEKTE, AAN DE HAND VAN VERSCHEIDENE ELEMENTEN, DAT BELGISCHE RESTAURANTS VOOR DE GEK WERDEN GEHOUDEN EN DAT NIETS VAN WAT WERD AANGEKONDIGD IN DE WERKELIJKHEID WORDT TOEGEPAST. IN HAAR HORECAPLAN, DAT WAS BEDOELD OM RESTAURANTS VAN EEN FAILLISSEMENT TE VRIJWAREN NA DE INVOERING VAN DE BLACK BOX, VERBOND DE REGERING ZICH TOT DRIE ESSENTIËLE MAATREGELEN: 360 EXTRA NETTO UREN PER JAAR EN PER ARBEIDSKRACHT, FLEXI-JOBS EN HET WERK VAN STUDENTEN VERSPREID OVER 400 UREN.

EXTRA UREN Nu blijkt dat de belastingvrije extra 360 uren, waarmee alle uren konden worden aangegeven zonder door overdreven sociale lasten te worden fijngemalen, niet doorgaat. In tegenstelling tot de geest van de wet verplicht de sociale inspectie de restaurateurs dagelijks een buitengewone werkoverlast te rechtvaardigen. Bovendien vernemen we vandaag dat deze 360 extra netto uren niet zullen worden toegekend omdat de sociale partners, de vakbonden en de regionale horecafederaties geen verlenging van de collectieve overeenkomst over de werktijden hebben ondertekend. De ingevoerde 360 extra netto uren, die op 1 december 2015 werden ingevoerd, werden echter op 1 januari 2016 afgeschaft. We keren dus terug naar het stelsel van de gewone 91 extra uren per jaar.

ONDERHANDELINGEN De regering kondigde een maatregel aan om de ondernemingen en de tewerkstelling in de sector te redden. Tegelijk weigerden de vakbonden een overeenkomst te tekenen die de uitvoering van deze maatregel mogelijk maakt. De drie horecafederaties van het land, die aan deze besprekingen deelnemen, verklappen hier niets van aan de leden die ze zogezegd vertegenwoordigen. Er loopt duidelijk iets mis met de sectorale onderhandelingen van de horeca. Wie ondergaat ondertussen de gevolgen van deze onverantwoorde houding? Vanzelfsprekend de restaurateurs, die hoopten enkele banen te redden dankzij de netto extra uren, maar die vandaag geconfronteerd worden met een regeringsmaatregel die in de praktijk onmogelijk kan worden toegepast.

FLEXI-JOBS Hoe ver staan we met de flexi-jobs? Enerzijds worden die enkel toegestaan voor werkkrachten die bij een andere werkgever minstens een 4/5de arbeidscontract hebben. Het was echter, voor overduidelijke redenen van efficiëntie, kwaliteit en veiligheid, veel logischer geweest dit toegankelijk te maken voor de werknemers van dezelfde horecagelegenheid. Anderzijds kondigen de vakbonden luidkeels aan dat zij een beroep tot nietigverklaring gaan instellen voor het Grondwettelijk Hof. Hoe kunnen de restauranthouders sereen een wettelijke maatregel toepassen die zodanig wordt bedreigd? Over welke juridische zekerheid beschikken ze? 

STUDENTENJOBS Vandaag kunnen studenten 50 dagen per jaar werken. Voor de restaurantsector moet dit volume in uren worden berekend en verdeeld. De regering beloofde dus deze 50 dagen om te zetten in 400 uren. Sindsdien is hiervan niets in huis gekomen. BRA vraagt zich af wat een dergelijke maatregel van gezond verstand tegenhoudt.

ONEERLIJKE CONCURRENTIE Sinds het prille begin onderscheidde BRA zich door een bijzonder constructieve houding, met de aanvaarding van het concept van een kasregister met fiscale module om oneerlijke concurrentie weg te werken, voor zover toereikende compensatiemaatregelen zouden worden getroffen. BRA stelt vandaag vast dat de beloofde compensatiemaatregelen in het ijle zijn vervlogen. De restaurantuitbaters zijn verontrust en bijzonder verbolgen. 

BRA dringt bijzonder aan op de volgende aanvragen:
- dat de regering dringend optreedt om de onvoorwaardelijke uitvoering van de maatregelen van het Horecaplan te garanderen: 360 extra netto uren, flexi-jobs en 400 uren voor de studenten;
- dat de juridische zekerheid wordt gegarandeerd en dat de FOD Werkgelegenheid of Sociale Zekerheid duidelijke informatie over deze maatregelen aan de horecawerkgevers zou verstrekken; 
- dat de BRA, die meer dan 400 restaurants en nagenoeg 3500 werkkrachten in de drie gewesten van het land vertegenwoordigt, bij de vergaderingen van de Paritaire Commissie 302 wordt betrokken om deel te nemen aan de discussies over de overeenkomsten die hun leden aangaan, aangezien niemand zich verantwoordelijk acht voor deze informatie.

“Wij willen onze leden niet aanzetten hun kasregister met fiscale module uit te schakelen. Maar als de beslissingen die wij eisen niet snel worden goedgekeurd, zullen we geen andere middel hebben om de overleving van de restaurants in België te verzekeren”, verklaart Roland Debuyst, Voorzitter van de Belgian Restaurants Association.

BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION De BRA werd door restaurantzaakvoerders voor restaurantzaakvoerders opgericht om de chefs, de zaakvoerders en traiteurs in België, in hun hoedanigheid van zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen, te vertegenwoordigen. De BRA heeft momenteel 450 leden. De organisatie treedt enerzijds op als een belangengroep die de economische moeilijkheden in de restaurant- en traiteursector aanklaagt, en anderzijds als de plaats waar de kwaliteit van de Belgische gastronomie wordt gepromoot en verdedigd.


LA BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION (BRA) A DÉCOUVERT QUE L’ON SE JOUAIT DES RESTAURANTS BELGES ET QUE RIEN DE CE QUI AVAIT ÉTÉ ANNONCÉ N’EST APPLIQUÉ DANS LA RÉALITÉ. DANS SON PLAN HORECA, QUI ÉTAIT DESTINÉ À PRÉSERVER LES RESTAURANTS DE LA FAILLITE APRÈS L’INSTAURATION DE LA BLACK BOX, LE GOUVERNEMENT S’ENGAGEAIT À TROIS MESURES ESSENTIELLES : 360 HEURES SUPPLÉMENTAIRES NETTES PAR AN ET PAR TRAVAILLEUR, FLEXI-JOBS ET TRAVAIL DES ÉTUDIANTS RÉPARTI SUR 400 HEURES.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES Il s’avère maintenant que la mesure des 360 heures supplémentaires nettes d’impôt, qui permet de déclarer toutes les heures sans être broyé par des charges sociales excessives, ne sera pas appliquée. Contrairement à l’esprit de la loi, l’inspection sociale oblige les restaurateurs à justifier chaque jour une charge de travail exceptionnelle. En outre, nous apprenons aujourd’hui que ces 360 heures supplémentaires nettes ne seront pas accordées parce que les partenaires sociaux, les syndicats et les fédérations régionales de l’horeca n’ont pas signé la prolongation de la convention collective relative aux temps de travail. Les 360 heures supplémentaires nettes, qui ont été instaurées le 1er décembre 2015, ont cependant été supprimées le 1er janvier 2016. Nous revenons donc au régime des simples 91 heures supplémentaires par an.

NÉGOCIATIONS Le gouvernement a annoncé une mesure pour sauver les entreprises et l’emploi dans le secteur. Dans le même temps, les syndicats ont refusé de signer un accord qui permet l’exécution de cette mesure. Les trois fédérations de l’horeca du pays, qui participent à ces discussions, n’en ont rien dit aux membres qu’elles sont censées représenter. Manifestement, les négociations sectorielles de l’horeca prennent une mauvaise tournure. Qui, pendant ce temps, subit les conséquences de cette attitude irresponsable ? Les restaurateurs, évidemment, qui espéraient sauver quelques emplois grâce aux heures supplémentaires nettes, mais qui, aujourd’hui, se trouvent confrontés à une mesure gouvernementale impossible à appliquer dans la pratique.

FLEXI-JOBS Où en sommes-nous avec les flexi-jobs ? D’une part, ils ne sont autorisés que pour des travailleurs qui ont au moins un contrat de travail à 4/5e chez un autre employeur. Il aurait toutefois été beaucoup plus logique, pour des raisons plus qu’évidentes d’efficacité, de qualité et de sécurité, d’y donner accès aux travailleurs du même établissement horeca. D’autre part, les syndicats annoncent à pleins poumons qu’ils vont intenter un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Comment les restaurateurs peuvent-ils appliquer sereinement une mesure légale ainsi menacée ? De quelle sécurité juridique disposent-ils ? 

JOBS ÉTUDIANTS Aujourd'hui, les étudiants peuvent travailler 50 jours par an. Pour le secteur de la restauration, ce volume doit être calculé et réparti en heures. Le gouvernement a donc promis de convertir ces 50 jours en 400 heures. Depuis, rien n’a été fait. La BRA se demande ce qui arrête une telle mesure de bon sens. 

CONCURRENCE DÉLOYALE Depuis le tout début, la BRA s’est distinguée par une attitude particulièrement constructive, acceptant le concept d’une caisse enregistreuse avec module fiscal afin d’éliminer la concurrence déloyale, pour autant que des mesures compensatoires suffisantes soient prises. La BRA constate aujourd’hui que les mesures compensatoires promises se sont envolées. Les restaurateurs sont inquiets et particulièrement en colère. 

 La BRA souligne en particulier les demandes suivantes :
- que le gouvernement agisse d’urgence pour garantir l’exécution inconditionnelle des mesures du plan horeca : 360 heures supplémentaires nettes, flexi-jobs et 400 heures pour les étudiants ;
- que la sécurité juridique soit garantie et que le SPF Emploi ou Sécurité sociale fournisse des informations claires à propos de ces mesures aux employeurs de l’horeca ; 
- que la BRA, qui représente plus de 400 restaurants et près de 3500 travailleurs dans les trois régions du pays, soit impliquée dans les réunions de la Commission Paritaire 302 afin de participer aux discussions concernant les accords que leurs membres prennent, puisque personne ne s’estime responsable de ces informations.

« Nous ne voulons pas inciter nos membres à éteindre leur caisse enregistreuse avec module fiscal. Cependant, si les décisions que nous exigeons ne sont pas approuvées rapidement, nous n’aurons pas d’autre moyen pour assurer la survie des restaurants en Belgique », déclare Roland Debuyst, Président de la Belgian Restaurants Association.

 BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION La BRA a été créée par des restaurateurs pour les restaurateurs afin de représenter les chefs, les gérants et les traiteurs en Belgique, en leur qualité d’entrepreneurs indépendants et de dirigeants de petites et moyennes entreprises. La BRA compte actuellement 450 membres. L’organisation agit d’une part en tant que groupement d’intérêts dénonçant les difficultés économiques dans le secteur des restaurants et traiteurs et, d’autre part, en tant que promoteur et défenseur de la qualité de la gastronomie belge.